📢ประกาศ
บริษัท เอเรคี จำกัด
เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติเพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19 ในสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากรอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA

โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหารและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สนใจบทความสามารถเข้าไปอ่านบทความอื่นๆ ที่ คลิ๊ก
For further information or interested to OEM Cosmetics, please visit: www.greentechbiolab.com

สอบถามเพิ่มเติม