กระทรวงสาธารณสุขได้ปลดล็อกส่วนของกัญชา กัญชงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกกฎหมายรองรับการปลดล็อกดังกล่าวให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สุภาพ ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางได้ทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนกฎหมายให้ใช้กัญชา กัญชง ในผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นจะทยอยออกให้มีผลใช้บังคับต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอางออกประกาศไว้สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ เปิดให้ใช้น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชงในเครื่องสำอางได้ทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กำหนด และจะขยายให้ใช้ส่วนอื่นของกัญชงในเครื่องสำอาง รวมถึงออกกฎหมายการใช้กัญชา กัญชง

ในผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเริ่มใช้ ดังต่อไปนี้

1 “กัญชง”(Hemp) หรือ Cannabis sativa

“สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล” (Tetrahydrocannabinol หรือ THC) หมายความว่า ผลรวมของสารในกลุ่ม THC “น้ำมันจากเมล็ดกัญชง” (Hemp seed oil) หมายความรวมถึง สารดัดแปลงที่ได้จากน้ำมัน จากเมล็ดกัญชง และต้องใช้ในวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอางเท่านั้น “สารสกัดจากเมล็ดกัญชง” (Hemp seed extract) หมายความรวมถึง สารดัดแปลงที่ได้จากสารสกัดจากเมล็ดกัญชง และต้องใช้ในวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอางเท่านั้น

2 “น้ำมันจากเมล็ดกัญชง” หรือ “สารสกัดจากเมล็ดกัญชง” ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

3 เครื่องสำอางที่มี “น้ำมันจากเมล็ดกัญชง” หรือ“สารสกัดจากเมล็ดกัญชง” เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2 ให้ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

4 ห้ามนำเข้าวัตถุดิบ “น้ำมันจากเมล็ดกัญชง” หรือ “สารสกัดจากเมล็ดกัญชง”และเครื่องสำอางที่มีสารดังกล่าวเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอาง ให้เป็นไปที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

5 ความในข้อ 2 และข้อ 3 ไม่ใช้บังคับกับเครื่องสำอางที่ผลิตเพื่อการส่งออกแต่ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกำหนดไว้ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

แหล่งที่มา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๓

สอบถามเพิ่มเติม