8″ในภาคใต้มีโรงงานเดี่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย”
ขอขอบคุณ คณะกรรมการ อย. ได้เกียรติเข้ามาตรวจ เยียมชมโรงงานของเรา บริษัท กรีนเทคไบโอแลบ

กรีนเทคไบโอแลบโรงงานผลิตเครื่องสำอางฮาลาล เจ้าแรกแห่งภาคใต้ มั่นใจปลอดภัยมีมาตรฐาน 100%

เร่ิมต้นสร้างแบรนด์ นึกถึง กรีนเทคไบโอแลบ

❥สร้างแบรนด์เครื่องสำอางครบวงจร ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย.

 เครื่องหมายรับรองตราฮาลาล
 Food And Drug Administration
 ใบทะเบียนพานิชย์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 รางวัลโครงการพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด
SME Province Champions

สอบถามเพิ่มเติม